Showcase-06

הקטנת עלויות אנרגיה באמצעות כלכלה התנהגותית

 

הפחתת עלויות אנרגיה

בניסוי שנעשה במדינת וושינגטון באמצעות חברת O-Power נמצא כי אנשים נוטים לחסוך בהתבסס על נתונים של אנשים דומים להם, בהתבסס על עקרון הנורמה החברתית. כלומר, תשלום חשבון חשמל ובו התייחסות, כפי שקורה בישראל, להוצאות האנרגיה שלי ביחס לעצמי אינן מובילות לחיסכון באנרגיה כפי שהיה מתקבל אם היה רשום בחשבון החשמל כמה אני מוציא ביחס לאחרים בשכונה/בעיר/במדינה.

התרשימים מטה הן החשבונות המקוריים ואלו ששונו באמצעות התערבות התנהגותית והובילו לחיסכון אנרגטי משמעותי:

7 8