Showcase-05

שימוש בברירת מחדל להעלאת שיעור תרומות איברים

העלאת שיעור תרומת איברים

מדוע איננו תורמים איברים לאחר לכתנו? האם המדובר בהיבטים דתיים, מסורת או כל דבר אחר? אם נבחן את הגרף מטה נראה כי באוסטריה כ-100% שיעור תרומת איברים ואילו בגרמניה השיעור הוא כ-12%, בדומה לישראל. נניח כי קשה לטעון כי קיימים הבדלי דת, מסורת או אחרים בין גרמניה לאוסטריה ובכל זאת מהי מהות ההבדל?

השוני נובע מהעובדה הפשוטה לפי בטפסי הביטוח וחידוש רישיון הנהיגה באוסטריה מתבקשים האזרחים לסמן אם אינם מעוניינים לתרום את איבריהם לאחר מותם, בעוד בגרמניה הדבר הפוך. שינוי זה לבדו, המבוסס על עקרון ברירת המחדל (Default) הוא הגורם העיקרי לשינוי. בישראל, כידוע, תרומת האיברים הינה אקטיבית גם כן באמצעות כרטיס "אדי". וועדת גרמן ניסתה לפני כמה שנים לשנות את המצב ברוח זו בדיוק אך נחלה אי הצלחה.

 

 

 

2-1