Showcase-04

הפסיכולוגיה של החיסכון

טיראן רוטמן
Themarker

הפסיכולוגיה של החיסכון
הכלכלה ההתנהגותית היישומית אינה מסתפקת רק במסגרת רעיונית, אלא גם מספקת כלי מחקר כגון עריכת ניסויים מבוקרים, שמטרתם היא לבדוק איזה רעיון עשוי לפעול באופן המיטבי באוכלוסייה מסוימת

למאמר המלא לחצו>>