bcard3

סיכום ניסוי כלכלה התנהגותית ברשות המים – תאגידי המים של ירושלים ושל העיר נתיבות

הקדמה
לינק ל-סיכום ניסוי כלכלה התנהגותית מרץ 2017"הייעוד העיקרי של משק המים בישראל הוא להבטיח אספקת מים ומתן שירותי ביוב לצרכנים השונים לפי אמות מידה מאושרות באיכות, כמות ואמינות נאותים  וביעילות כלכלית, לטפל בשפכים ולנצל הקולחים תוך הגדלת הרווחה בת הקיימא של כלל צרכני המים" (מתוך תכנית האב למשק המים)

תנאי הכרחי להשגת ייעוד זה הוא גביית התקבולים בגין המים, וזאת על מנת להבטיח את המקורות הכלכליים למימון כל הפעילות הנדרשת ע"י ספקי המים ומספקי שירותי הביוב.

במהלך השנים האחרונות התנהל דיון ציבורי ופוליטי רחב היקף באשר לנושא גביית התשלומים בעבור המים, ואמצעי הגבייה הראויים לתחום זה. בשנת 2014 קבעה רשות המים כללים המטילים סייגים על השימוש בכלי של ניתוקי המים לצורך גביית חובות. במסגרת בחינת הנושא, נבחנו אמצעים נוספים להגדלת היענות הציבור לתשלום חשבונות המים. כחלק ממהלך זה, יזמה רשות המים התקשרות עם אנשי אקדמיה לביצוע ניסוי בתחום הכלכלה ההתנהגותית, ובחינת השפעת השימוש באמצעים מתחום זה להגדלת אחוזי הגבייה.

הניסוי נערך ע"י פרופ' דורון קליגר וד"ר טיראן רוטמן במהלך מספר חודשים בשנים 2015-2016 בשני תאגידי מים וביוב: בתאגיד "הגיחון" בתחום העיר ירושלים ובתאגיד "מי אשקלון" בתחום העיר נתיבות.

תוצאות הניסוי מראות כי יש משקל לשימוש בכלים אלה על תוצאות מהלכי החיוב והגבייה.

במסמך זה ריכזנו את תמצית הרקע, הניסויים שבוצעו ותוצאותיהם, ובכלל זה התייחסותם של שני התאגידים בהם בוצע הניסוי למהלכו, לתשומות הנדרשות במהלך ולתוצאותיו.

אנו ממליצים לכלל ספקי המים, ולמנהלי תאגידי המים והביוב בפרט, לקרוא את המסמך, ולאמץ, כל אחד בתחומו, את התובנות המתאימות למצב הייחודי שלו.

 

בברכה,

צוות היגוי רשות המים לניסוי:

תמי שור  – סמנכ"לית אסדרה

שרון נוסבוים – מנהלת אגף בקרת ספקים

אורלי תמרי – (תפקיד) יחידת הממונה על התאגידים

הילה גיל – מנהלת אגף התפלה

עו"ד תהל ברנדס – סגנית היועמ"ש

אילן שמרת – יועץ רשות המים