B-Economics

פרוייקט: כיצד ניתן להניע תשלום בהוראת קבע?

לאזכר ללקוחות את גובה החוב בכסף (ולא בריבית) ולציין את שיעור המשלמים בדרך זו בשכונה או בעיר של המשלם (ולא רק באופן כללי)

פרוייקטים נוספים של B-Economics

רותמים את מדע הכלכלה ההתנהגותית להשגת יעדים

עידוד תשלומים ברשות המים

תיאור ספציפי של פתרונות לחברות צריך להופיע כאן – ולגרום לאדם להגיע לדף ייעודי

הגדלת תשלום בהוראות קבע

תיאור ספציפי של פתרונות לחברות צריך להופיע כאן – ולגרום לאדם להגיע לדף ייעודי

העלאת תשלומים מלקוחות בדיגיטל

תיאור ספציפי של פתרונות לחברות צריך להופיע כאן – ולגרום לאדם להגיע לדף ייעודי

פרוייקטים נוספים של B-Economics

רותמים את מדע הכלכלה ההתנהגותית להשגת יעדים

תיאור ספציפי של פתרונות לחברות צריך להופיע כאן – ולגרום לאדם להגיע לדף 

תיאור ספציפי של פתרונות לחברות צריך להופיע כאן – ולגרום לאדם להגיע לדף 

תיאור ספציפי של פתרונות לחברות צריך להופיע כאן – ולגרום לאדם להגיע לדף