B-Economics

פרוייקט: כיצד להוביל אנשים לשלם את חובותיהם בזמן?

לציין בפניהם את הנורמה החברתית סביבם של שיעור המשלמים

פרוייקטים נוספים של B-Economics

רותמים את מדע הכלכלה ההתנהגותית להשגת יעדים

עידוד תשלומים ברשות המים

תיאור ספציפי של פתרונות לחברות צריך להופיע כאן – ולגרום לאדם להגיע לדף ייעודי

הגדלת תשלום בהוראות קבע

תיאור ספציפי של פתרונות לחברות צריך להופיע כאן – ולגרום לאדם להגיע לדף ייעודי

העלאת תשלומים מלקוחות בדיגיטל

תיאור ספציפי של פתרונות לחברות צריך להופיע כאן – ולגרום לאדם להגיע לדף ייעודי

פרוייקטים נוספים של B-Economics

רותמים את מדע הכלכלה ההתנהגותית להשגת יעדים

תיאור ספציפי של פתרונות לחברות צריך להופיע כאן – ולגרום לאדם להגיע לדף 

תיאור ספציפי של פתרונות לחברות צריך להופיע כאן – ולגרום לאדם להגיע לדף 

תיאור ספציפי של פתרונות לחברות צריך להופיע כאן – ולגרום לאדם להגיע לדף